Informatie voor ouders

Ouderbetrokkenheid
Het thema ouderbetrokkenheid is zeer belangrijk op onze school. De ouders van onze school voelen zich vrij om in gesprek te gaan met elkaar, de leerkrachten en de directie. Er worden op school regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ouders, leerlingen en teamleden met elkaar in gesprek gaan.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaande ui drie ouders en drie personeelsleden denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u, als ouder leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr@pchooftschool.net

Hulpouders
Alle feesten en partijen op onze school worden georganiseerd door de scrumgroep Feesten & Partijen, in samenwerking met hulpouders. Met behulp van deze hulpouders organiseren worden er feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het Zomerfeest georganiseerd.

Informatiemiddagen- en avonden voor nieuwe ouders
Voor ouders van kinderen die geïnteresseerd zijn om hun kinderen te plaatsen op de P.C. Hooftschool worden er regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd. De volgende dagen hebben wij voor u gereserveerd:

woensdag 06-12-2023

woensdag 28-02-2024

woensdag 29-05-2024

woensdag 04-09-2024


U kunt zich hiervoor aanmelden via info@pchooftschool.net

Procedure PO-VO

Groep 8 is voor de leerlingen een belangrijk jaar, waarbij de aandacht ligt op de voorbereiding naar de
middelbare school. Wij willen de leerlingen en ouders zo goed mogelijk begeleiden bij deze overstap
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In december krijgen de leerlingen een voorlopig
schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Gedurende het schooljaar worden een
aantal stappen gezet om tot een definitief schooladvies te komen.
Om tot een zorgvuldig advies te komen is er een adviescommissie samengesteld. De adviescommissie
bestaat uit: de directeur, bovenbouwcoördinator, de intern begeleider en de leerkrachten van groep 6
t/m 8. De directeur is eindverantwoordelijk bij het tot stand komen van het schooladvies.
Verdere informatie over de procedure en het tijdpad van de P.C. Hooftschool wordt in september met
de ouders uit groep 8 gedeeld.

Daarnaast kunt u vanaf september voor algemene informatie terecht op
de website van BOVO Haaglanden: https://www.bovohaaglanden.nl/
De afnameperiode van de doorstroomtoets 2024 (papier) vindt plaats in de eerste twee weken van
februari 2024.