Onze speerpunten

Vanuit de vier kernwaarden werken we op de P.C. Hooftschool aan de onderstaande speerpunten. Deze speerpunten staan voor meerdere jaren vast (in ieder geval t/m het einde van het schoolplan 2023-2027).

Gedrag
Op de P.C. Hooftschool vinden we het gedrag van leerlingen. Een voorwaarde om met leerlingen te werken aan sociale (gedrags)vaardigheden, is dat het op school sociaal veilig is. Daarom ligt het accent op de P.C. Hooftschool zowel op de sociale veiligheid als de sociale vaardigheden. Een veilig en pedagogisch klimaat is voor kinderen een voorwaarde om tot leren te komen. Zaken waarin we onder meer extra op inzetten op het gebied van gedrag zijn de volgende:

  • Schoolbrede inzet van de Brede Aanpak Gedrag. De Brede Aanpak Gedrag richt stevige basisondersteuning op het gebied van gedrag. Deze basisondersteuning richt zich op alle leerlingen van de school, in elke groep. Als iedereen dezelfde aanpak hanteert op het gebied van gedrag kan dat zorgen voor een voorspelbare, veilige schoolomgeving waarin waarden en normen (gedragsverwachtingen) helder zijn voor iedereen en waar gewenst gedrag systematisch wordt aangeleerd.
  • De gedragscoördinator, sociale veiligheidscoördinator en intern begeleider hebben extra tijd om schoolbreed zicht te houden op gedrag en de sociale veiligheid (op groeps- en op leerlingniveau).
  • Wekelijkse lessen Rots en Water voor de groepen 6 t/m 8. Deze lessen richten zich op de sociale vaardigheden.

Basisvaardigheden: taal en rekenen
Op de P.C Hooftschool staan de basisvaardigheden centraal: hierbij richten we ons op het taal- en het rekenonderwijs. De taal- en rekenontwikkeling zijn cruciale belangrijke bouwstenen voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Naast extra aandacht voor meer en kwalitatief goede taal- en rekenlessen, zorgen we ook op andere manieren voor een adequate ontwikkeling van de basisvaardigheden. Leerlingen leren goed rekenen en lezen door middel van beweging en muziek. Voor beweging is er een vakleerkracht gym voor de groepen 1 t/m 8 en is er daarnaast een coördinator bewegend leren in de school aanwezig. Voor muziek krijgen alle leerlingen 1 keer in de twee weken les van de vakleerkracht muziek.

Naast het feit dat het taal- en rekenonderwijs direct in de beweeg- en muzieklessen verwerkt zit, is uit onderzoek gebleken van beweging en muziek ook voor een optimale ontwikkeling van de hersenen zorgen. Zodoende zijn leerlingen bij voldoende beweging en muziek beter in staat zich te ontwikkelen op het gebied van taal en rekenen.

Talentontwikkeling
Elke maandag, dinsdag en donderdag vindt er Talentuur plaats. Tijdens de Talenturen krijgen de leerlingen les van vakkrachten. De leerlingen geven zelf aan, aan welke talenten zij willen ontwikkelen. Dit schooljaar worden er onder meerde volgende vakken aangeboden:

Sport en spel
– Boogschieten
– Judo
– Taekwando
– Muziekleer
– Ontdek je instrument
– Knutselen met de natuur
– Constructie
– Proefjes en ontdekken

De groep wordt in tweeën gesplitst. De ene helft van de groep heeft het eerste uur Talentuur, de andere helft het tweede uur. Het voordeel is dat de leerkracht met een kleine groep leerlingen intensief aan het werk kan gaan met specifieke doelen alleen voor die leerlingen. Een win-win situatie wordt zo gecreëerd.